Vedtægter

Vedtægter for Skagens Museums Venner

Navn, hjemsted og formål

§ 1
Foreningens navn er “Skagens Museums Venner”.
Foreningens hjemsted er Skagen.

§ 2
Foreningens formål er at støtte Skagens Kunstmuseer, navnlig ved tilvejebringelse af midler, som kan anvendes enten til indkøb af kunstværker, der af foreningen overdrages museet som gave, eller til supplering af Museets midler ved dettes kunstindkøb, konserveringsarbejder, særudstillinger, publikationer, foredrag, koncerter og lignende.
Indkøb af kunstværker til Museets samlinger kan kun finde sted med Museets samtykke.
Det er tillige foreningens formål i samarbejde med museet at virke for udbredelsen af kendskab til Skagens-kunstnerne samt at fremme medlemmernes almene kunstinteresse.

§ 3
I det omfang foreningen modtager et beløb fra gave eller arv, kan disse beløb efter bestyrelsens bestemmelse hensættes på særskilt konto eller anvendes til køb af investeringsbeviser udstedt af storbanker, således at det løbende afkast kan anvendes som legater til fremme af kunst og kunstforståelse.

Foreningens medlemmer
§ 4
Alle personer, såvel fysiske som juridiske, kan optages som medlemmer. Medlemmer har gratis adgang til Skagens Kunst-museer.
Medlemmerne skal betale et af generalforsamlingen fastsat kontingent.
Medlemsskabet ophører ved skriftlig udmeldelse af foreningen med én måneds forudgående varsel til et regnskabsårs udløb 31. december.
Medlemmer, der er i kontingentrestance i mere end 3 måneder, kan, efter forudgående påmindelse, slettes af medlemslisten.

§ 5
Foreningen hæfter overfor tredjemand alene med foreningens egenkapital, og foreningens enkelte medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

Generalforsamlinger
§ 6
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juli måned.
Alle generalforsamlinger afholdes i Skagen.
Generalforsamlinger indvarsles med angivelse af dagsorden med mindst 2 ugers varsel på Skagens Kunstmuseers hjemmeside “www.skagenskunstmuseer.dk”, pr. mail samt ved annonce i Skagen Onsdag eller lignende medie. Senest sammen med indkal-delsen tilsendes der medlemmerne referat fra sidste års generalforsamling samt meddelelse om bestyrelsens konstituering.

§ 7
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

§ 8
Eventuelle forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal optages på dagsordenen og være bestyrelsen i hænde senest den 1. juni.
Det reviderede årsregnskab fremlægges til eftersyn på Skagens Museum senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

§ 9
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det ønskeligt, eller når mindst 25 af foreningens medlemmer skriftligt fremsender ønske derom, ledsaget af det forslag, der ønskes behandlet.
Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes som ordinære generalforsamlinger. Bestyrelsen kan dog afkorte indkaldelses-varslet, såfremt dette skønnes nødvendigt.
Kræves ekstraordinær generalforsamling af medlemmerne, skal indkaldelse ske senest 14 dage efter modtagelsen af kravet derom.

Bestyrelse
§ 10
Foreningen ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse, som består af 5 medlemmer.
Valget gælder for 2 år, og der vælges således henholdsvis 3 og 2 medlemmer på hver ordinær generalforsamling.
Genvalg kan finde sted.
Generalforsamlingen vælger endvidere to suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen, men kan genvælges.

§ 11
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er mødt til indvarslet møde.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 12
Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 13.
Direktøren for Skagens Kunstmuseer deltager i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

Regnskab og revision
§ 14
Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december.
Snarest muligt efter regnskabsårets udløb skal regnskabet forelægges bestyrelsen til godkendelse.

§ 15
Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, valgt af generalforsamlingen.

Vedtægtsændringer, foreningens opløsning
§ 16
Til vedtagelse af ændringer i disse vedtægter eller foreningens opløsning kræves, at der i dagsordenen er optaget vedtægtsæn-dringer/foreningens opløsning som særligt punkt, ligesom de væsentligste ændringer skal være angivet i dagsordenen. Det fuldstændige ændringsforslag skal ligge til eftersyn på Skagens Museum senest 1 uge før generalforsamlingen.
Beslutning om vedtægtsændringer/foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer har givet møde, og 2/3 af de mødte stemmer herfor. Såfremt beslutningen vedtages af det angivne kvalificerede flertal, men der på generalforsamlingen ikke er mødt mindst halvdelen af foreningens medlemmer, indkaldes straks efter generalforsamlingen til en ny generalforsamling, på hvilken vedtagelsen kan ske med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte.

§ 17
Træffes der beslutning om foreningens opløsning, skal der på den sidste generalforsamling vælges et likvidationsudvalg. Et overskud kan alene besluttes anvendt i overensstemmelse med foreningens formål.

…………….

Foreningen er stiftet på Brøndums Hotel den 10. juli 1959 af museumsdirektør Jan Zibrandtsen, arkitekt Kaj Ellegaard Christen-sen, bankdirektør V. Hartvig Christiansen, overklitfoged Allan Heilmann, direktør Knud W. Jensen og provst H.P. Waage Beck under forsæde af museumsbestyrelsens formand, malerinden Helga Ancher, der den 30. juli 1960 valgtes til æresmedlem.