Michael Ancher og P.S. Krøyer foran Villa Dagminne

Michael Ancher og P.S. Krøyer foran Villa Dagminne

Vedtægter

Vedtægter for Skagens Kunstmuseer S/I

Cvr-nr. 15865628

I henhold til:

Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer.

Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v.

Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold
for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold
for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Præambel

Skagens Museum

Skagens Museum blev stiftet i Brøndums spisesal den 20. oktober 1908. Apoteker Victor Christian Emanuel Klæbel, hotelejer Degn Brøndum og malerne Michael Ancher, P.S. Krøyer og Laurits Tuxen blev valgt ind i den første bestyrelse. Opgaven var at samle kunstværker af skagensmalerne og skaffe økonomiske midler til opførelsen af en museumsbygning.

Efter P.S. Krøyers død i 1909 blev hans bolig i Skagen Plantage taget i anvendelse som museum. I 1919 skænkede Degn Brøndum hotellets gamle have til Skagens Museum. Her påbegyndtes museumsbyggeriet i 1926 efter tegninger af arkitekten Ulrik Plesner. Byggeriet var finansieret af private og fonde, hvor de største bidragydere var Degn Brøndum, Laurits Tuxen og Ny Carlsbergfondet. Den nye museumsbygning blev indviet den 22. september 1928. Museets samling bestod på dette tidspunkt af ca. 325 kunstværker, mange af dem var gaver fra kunstnerne selv.

Drachmanns Hus paa Skagen

Digteren og marinemaleren Holger Drachmann (1846-1908) købte i 1902 bager Høms hus på Hans Baghs Vej 21 i Skagen. Han ombyggede og nyindrettede boligen efter tegninger af P.S. Krøyer og forsynede huset med et stort atelier.

I 1903 blev huset tilskødet Sofie Elisabeth Drewsen, f. Lasson, der samme år blev gift med Holger Drachmann.

Efter Holger Drachmanns død solgte hans enke hus med indbo i 1911 til ”Komitéen for Drachmanns Hus”. Handelen var betinget af, at huset blev opretholdt som museum for Holger Drachmann.

”Villa Pax” blev åbnet for publikum den 4. juli 1911. I 1916 stadfæstede kong Christian X fundatsen for ”Drachmanns Hus paa Skagen” og det dertil knyttede ”Holger Drachmanns Legat for Forfattere”.

Drachmanns Hus har siden 1911 været tilgængeligt for offentligheden primært i sommerhalvåret.

Michael og Anna Anchers Hus

Michael og Anna Anchers Hus blev stiftet i henhold til kunstnerparrets datters testamente af 16.1.1961. Formålet var at åbne kunstnerhjemmet for publikum som et selvstændigt museum. Finansiering af istandsættelsen skulle ske ved salg af kunstværker, som ikke indgik i ophængningen (Arne Bruun Rasmussen auk. nr. 178 (1965) og auk. nr. 193 (1966)). Efter Helga Anchers død den 18.3.1964 overgik kunstnerhjemmet og dets rige samlinger til Helga Anchers Fond, hvis første bestyrelse var højesteretssagfører E. Richter, ambassadør Georg Høst og direktør i Skagens Museum Jan Zibrandtsen. Fondets fundats er underskrevet 10.6.1964 og konfirmeret af Ministeriet for Kulturelle Anliggender 27.11.1964. Museet åbnede for publikum 23.6.1967.

Siden stiftelsen har bestyrelsen haft et eller flere kunst- og museumsfaglige medlemmer som ansvarlige for museumsarbejdet. Jan Zibrandtsen inddrog straks i 1964 Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst i at bevare kunstnerhjemmets autenticitet. Bygningen, indboet og de ophængte kunstværker blev konserveret (ikke restaureret med opmaling m.v.), og genstandene blev sat tilbage på deres pladser. Som det er normen for et kunstnermuseum, består samlingerne desuden af familiens omfattende skitsemateriale, andre kunstværker, fotografier, dokumentationssamlinger, dragter, breve (dep. på Det Kongelige Bibliotek), pyntegenstande, dækketøj, sølvtøj og personlige effekter.

I 1990 erhvervede museet den fredede naboejendom Saxilds Gaard, hvor der siden har været holdt skiftende udstillinger. I 1997 opførtes en bygning, der rummer et moderne malerimagasin, indrettet efter samme normer som på de statsanerkendte museer.

Museet rummer mellem 4000 og 5000 kunstværker af hen ved 100 danske, svenske, norske, tyske, engelske og hollandske kunstnere. Blandt de mange kulturhistoriske genstande er også kunstnermøbler og japanske genstande.

Skagens Museums Venner

Skagens Museums Venner blev stiftet på Brøndums Hotel den 10. juli 1959 af museumsdirektør Jan Zibrandtsen, arkitekt Kaj Ellegaard Christensen, bankdirektør V. Hartvig Christiansen, overklitfoged Allan Heilmann, direktør Knud W. Jensen og provst H.P. Waage Beck under forsæde af museumsbestyrelsens formand, maleren Helga Ancher, der den 30. juli 1960 valgtes til æresmedlem.

Foreningens formål var at støtte Skagens Kunstmuseer, navnlig ved tilvejebringelse af midler, som kunne anvendes enten til indkøb af kunstværker, der af foreningen blev overdraget til museet som gave, eller til supplering af museets midler ved dettes kunstindkøb, konserveringsarbejder, særudstillinger, publikationer, foredrag, koncerter og lignende (§ 2 i vedtægterne).

Skagens Museums Venner har siden stiftelsen bidraget til Skagens Kunstmuseer med indkøb af værker og anden støtte.

1  Navn, hjemsted, adresse, ejerforhold art og status

1.1 Skagens Kunstmuseer S/I er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen.
Museets postadresse er: Brøndumsvej 4, 9990 Skagen

1.2  Skagens Kunstmuseer er et statsanerkendt kunstmuseum.

1.3 Museets virksomhed er underlagt den gældende museumslov og lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet med tilhørende bekendtgørelser.

1.4 Museet omfatter tre besøgsadresser:
Skagens Museum, Brøndumsvej 4, 9990 Skagen
Drachmanns Hus paa Skagen, Hans Baghs Vej 21, 9990 Skagen
Michael og Anna Anchers Hus, Markvej 2-4, 9990 Skagen

2 Formål og ansvarsområde

2.1 Museet skal med udgangspunkt i sit ansvarsområde sikre kulturarv i Danmark og udvikle betydning heraf i samspil med verden omkring os.

2.2 Gennem de indbyrdes forbundne opgaver indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling skal museet, i lokalt, nationalt og globalt perspektiv belyse billedkunstens historie og udtryk samt dens æstetiske og erkendelsesmæssige dimensioner.

2.3 Museet skal aktualisere viden om kulturarv og gøre den tilgængelig og vedkommende.

2.4 Museet skal udvikle anvendelse og betydning af kulturarv for borgere og samfund.

2.5 Museet skal sikre kulturarv for fremtidens anvendelse.

2.6 Museet skal samarbejde med andre museer om opgaverne nævnt i stk. 2.2

2.7 Museets emnemæssige ansvarsområde er de danske og udenlandske kunstnere, der i slutningen af 1800-tallet og i begyndelsen af 1900-tallet var en del af kunst-nerkolonien i Skagen og som er kendt som “skagensmalerne”.

2.8 Museet fokuserer først og fremmest på værker udført af skagensmalerne med motiv fra Skagen, men kan også indsamle maleri, tegning, skulptur, grafik, møbler, kunsthåndværk og fotografi med relation til skagensmalerne, samt værker af skagensmalerne der ikke er malet i Skagen, såfremt det er med til at perspektivere den eksisterende samling.

2.9 Indsamling, registrering, forskning og formidling skal finde sted inden for den tids- og emnemæssige afgrænsning af museets godkendte ansvarsområde.

2.10 Kunstværker uden forbindelse til museets ansvarsområde, skal ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til et relevant museum.

3 Kunstnerhjemmene

3.1 Skagens Kunstmuseer driver Drachmanns Hus paa Skagen og Michael og Anna Anchers Hus som kunstnerhjem, og bevarer og vedligeholder ejendommene med alt i husene værende indbo, kunstværker, dokumentationssamlinger og øvrige museumsgenstande, således at ejendommene og deres indhold stedse bevares samlet som henholdsvis Holger Drachmanns kunstnerhjem og Michael, Anna og Helga Anchers kunstnerhjem.

3.2 For at efterkomme Helga Anchers ønske om diskretion, skal offentligheden fortsat søge tilladelse til at benytte og publicere familien Anchers brevsamling.

3.3 Skagens Kunstmuseer skal desuden forny og vedligeholde det Ancherske familiegrav-sted i Skagen.

3.4 I forbindelse med udarbejdelse af årsrapport, udarbejdes der en opgørelse over det enkelte kunstnerhjems indtægter og omkostninger.

3.5 Holger Drachmann Legat for Forfattere uddeles en gang årligt på Holger Drachmanns fødselsdag den 9. oktober til en dansk skønlitterær forfatter (eventuelt flere).
Valget af legatmodtager(e) foretages af bestyrelsen på baggrund af indstilling fra den af bestyrelsen nedsatte legatkomité. Der må ikke opstilles betingelser af nogen art for erhvervelse af legatet. Legatportionernes størrelse fastsættes af bestyrelsen, og legatet kan ikke overstige indtægterne fra Drachmanns Hus før fællesomkostninger, i henhold til den særskilte opgørelse for Drachmanns Hus, jf. punkt 3.4. Indkaldelse af ansøgninger om legatet skal ikke finde sted.

3.6 Legatkomité
Bestyrelsen nedsætter en legatkomité bestående af to eller flere danske skønlitterære forfattere, samt museets administrerende direktør. Legatkomitéen indstiller til bestyrelsen en dansk skønslitterær forfatter (eventuelt flere), som legatkomitéen finder værdig(e) til at modtage Holger Drachmanns Legat for Forfattere.

4 Finansiering

4.1 Museets drift finansieres af tilskud fra Frederikshavn Kommune, Kulturministeriet, samt museets egne indtægter.

4.2 Museet kan modtage tilskud og donationer fra andre offentlige myndigheder, fonde, sponsorer og privatpersoner m.v. herunder testamentariske donationer og gaver.

4.3 Eventuelle overskud ved museets drift anvendes i overensstemmelse med museets formål, jf. § 2.

5 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder

5.1 Museet er en del af Danmarks samlede offentlige museumsvæsen med deraf følgende forpligtelse til samarbejde og gensidig bistand.

5.2 Museet samarbejder med andre museer inden for fælles arbejdsområder.

5.3 Museet indberetter genstande, kunstværker og anden dokumentation til de centrale registre over kulturhistorie og kunst.

5.4 Museet følger fælles nationale og internationale standarder og normer for museumsvirksomhed efter Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer.

6 Bevaring, sikring, udskillelse og kassation m.v.

6.1 Museet skal drage omsorg for samlingernes forsvarlige opbevaring og nødvendige konservering.

6.2 Museet skal træffe nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af samlingerne mod brand, vandskade, tyveri og hærværk.

6.3 Skader på samlingerne samt tyveri fra samlingerne skal snarest indberettes til Slots- og Kulturstyrelsen.

6.4 Udskillelse (herunder kassation) fra samlingerne til andre end statslige og statsanerkendte museer kan kun ske efter Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse.

6.5 Uddeponering fra samlingen til andre end offentlige institutioner kan kun ske efter godkendelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.

6.6 Genstande m.v., der er behæftede med klausuler må ikke indlemmes i samlingen uden Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse.

7 Åbningstider og adgangsvilkår

7.1 Museets 3 besøgsadresser skal være tilgængelige for offentligheden på forud bekendtgjorte åbningstider.

7.2 Ud over museets udstillinger er dets samlinger, herunder registre, arkiver, magasinerede genstande m.v. offentlig tilgængelige efter forudgående aftale.

7.3 Hvor hensynet til museets meddelere taler derfor, kan optegnelser, fotos m.v. undergives begrænsninger i forhold til offentlighedens adgang og brug i overensstemmelse med gældende lovgivning.

7.4 Museet skal vederlagsfrit give adgang til børn og unge under 18 år. Museet skal vederlagsfrit give adgang for skoleelever, der besøger museet som led i undervisningen.

8 Åbenhed og offentlighed

8.1 Museets vedtægter, strategier og planer samt årsrapporter (årsberetning og årsregnskab) skal være let tilgængelige for offentligheden.

9 Museets bestyrelse, sammensætning og udpegning

9.1 Skagens Kunstmuseer ledes af en bestyrelse, der er ansvarlig for museets drift.

Bestyrelsen består af 7-9 medlemmer, der er udpegede med henblik på at varetage museets samlede interesser.

• Frederikshavn Byråd udpeger 3 medlemmer, hvoraf mindst 1 er medlem af byrådet.
• Aalborg Universitet udpeger 1 medlem.
• Det Obelske Familiefond udpeger 1 medlem.
• Statens Museum for Kunst udpeger 1 medlem med kunsthistorisk museumsfaglig indsigt.
• Nationalmuseet udpeger 1 medlem med kulturhistorisk museumsfaglig indsigt.
• Bestyrelsen kan udpege 2 medlemmer

9.2 Udpegningsperiode

De af Frederikshavn Byråd udpegede medlemmer udpeges for en 4-årig periode, der følger byrådets valgperioder.

De af Aalborg Universitet, Statens Museum for Kunst, Det Obelske Familiefond samt det ene af de af bestyrelsen udpegede medlemmer udpeges for en 4-årig periode. Næste gang med virkning fra 1. januar 2020.

Det af Nationalmuseet udpegede medlem og det andet af bestyrelsen udpegede medlem udpeges ligeledes for en 4-årig periode, første gang fra fusionen i 2014 og næste gang med virkning fra 1. januar 2022.

9.3 Bestyrelsesvederlag
Bestyrelsens medlemmer kan honoreres med et årligt vederlag.

10 Bestyrelsens forretningsorden

10.1 Konstituering
Bestyrelsen udpeger selv sin formand og næstformand.
Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg og fastsætte forretningsudvalgets kompetence.

10.2 Beslutningsdygtighed og afstemning
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

10.3 Indkaldelse til bestyrelsesmøder
Indkaldelse til møderne sker skriftligt med et varsel på mindst 8 dage. Indkaldelsen skal angive dagsordenen.
Ethvert medlem af bestyrelsen samt museets leder (jfr. § 5) kan kræve bestyrelsesmøde afholdt. Bestyrelsen afholder normalt 4 bestyrelsesmøder årligt.

10.4 Protokol
Det påhviler bestyrelsen at føre en forhandlingsprotokol, i hvilken et referat af møderne indføres. Referatet underskrives af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

11 Tegningsregel

11.1 Museet tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden eller næstformanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller en direktør.

12 Ledelse og øvrige personale

12.1 Museet skal have et personale, der i omfang og sammensætning står i et rimeligt forhold til museets størrelse, økonomi og ansvarsområde.

12.2 Museet skal have faguddannet personale, der modsvarer museets ansvarsområde.

12.3 Bestyrelsen skal ansætte en leder til at forestå museets daglige drift.

12.4 Det påhviler bestyrelsen at holde Slots- og Kulturstyrelsen underrettet om, hvem der varetager den daglige ledelse af museet.

12.5 Museets leder har inden for de af bestyrelsen vedtagne rammer med tilhørende budget det museumsfaglige og ledelsesmæssige ansvar for museets samlede virksomhed.

12.6 Museets leder er med ansvar over for bestyrelsen ansvarlig for forvaltningen af museets indtægter og udgifter.

12.7 Inden for de af bestyrelsen vedtagne rammer og godkendte budget har museets leder dispositionsret.

12.8 Museet leder ansætter og afskediger museets øvrige personale inden for de af bestyrelsen vedtagne rammer og godkendte budget.

12.9 Museets leder kan ikke være medlem af bestyrelsen, men fungerer som bestyrelsens sekretær.

13 Budget, regnskab og revision

13.1 Museets regnskabsår følger kalenderåret.

13.2 Museets budget, regnskab og revision skal følge gældende bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftsstilskud fra Kulturministeriet samt gældende bekendtgørelse om museer

13.3 Museet skal årligt udarbejde forslag til budget med tilhørende budgetkommentarer.
13.4 Budgettet med tilhørende budgetkommentarer godkendes af bestyrelsen og videresendes til den tilsynsførende myndighed til godkendelse senest to måneder før regnskabsårets begyndelse.

13.5 Budgettallene sendes til Slots- og Kulturstyrelsen efter styrelsens retningslinjer senest to måneder før regnskabsårets begyndelse.

13.6 Museet skal årligt udarbejde årsregnskab og ledelsesberetning. Årsregnskabet skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

13.7 Museets reviderede årsregnskab og ledelsesberetning (årsrapporten) godkendes af bestyrelsen og videresendes til den tilsynsførende myndighed til godkendelse senest seks måneder efter regnskabsårets slutning.

13.8 Årsrapporten skal være påtegnet af bestyrelsen, museets leder og af museets revision.

13.9 Årsregnskabet sendes til Slots- og Kulturstyrelsen efter styrelsens retningslinjer senest seks måneder efter regnskabsårets slutning

14 Museets formue

14.1 Bestyrelsen er ansvarlig for forvaltningen af museets formue.

14.2 Væsentlig nedbringelse af museets formue kan kun finde sted med tilslutning fra museets offentlige hovedtilskudsyder.

14.3 Ejer museet fast ejendom, skal der tinglyses deklaration om, at der ikke kan disponeres over ejendommen ved pantsætning eller salg uden samtykke fra museets offentlige hovedtilskudsyder.

15 Vedtægtsgodkendelse og tilsyn

15.1 Museets vedtægter såvel som senere ændringer heri skal godkendes af museets hovedtilskudsyder, Frederikshavn Kommune.

15.2 Museets ansvarsområde såvel som ændringer heri skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

15.3 Museets virksomhed, herunder samlingernes konserverings- og registreringsmæssige tilstand og opbevaringsforhold, er undergivet tilsyn af Slots- og Kulturstyrelsen.

15.4 Samlingerne er underlagt revision i henhold til bestemmelserne i museumsbekendtgørelsen.

15.5 Vedtægterne kan godkendes og ændres ved kvalificeret flertal, dvs. 2/3 af den samlede bestyrelsen.

16 Ophør

16.1 Såfremt museet må ophøre, afgør kulturministeren efter forhandling med museets offentlige hovedtilskudsyder, hvorledes der skal forholdes med museets samling.

16.2 Det påhviler den afgående bestyrelse at træffe alle nødvendige driftsmæssige foranstaltninger til sikring af en forsvarlig afvikling af museets aktiviteter og forpligtelser.

17 Ikrafttræden

Nærværende vedtægter træder i kraft den 1. januar 2018.

Hans Jørgen Kaptain (formand)

Flemming Vogdrup (næstformand)

Peter Nørgaard Larsen

Bjarne Kvist

Kurt Kirkedal

Antonino Castrone

Christen Obel

Hans Nielsen

Jesper Stub Johnsen

Lisette Vind Ebbesen
(direktør)