Ekstraordinær generalforsamling

Skagens Museums Venner

Onsdag, den 4. oktober 2017, kl. 19.30, på Skagens Museum, Brøndumsvej 4, Skagen

(Bemærk: Datoen er ændret i forhold til det på den 1. ekstraordinære generalforsamling oplyste)

Dagsorden:

  • Valg af dirigent og referent
  • Bestyrelsens forslag om fusion mellem Skagens Museums Venner og Skagens Kunstmuseer:

Skagens Museums Venner fusionerer med Skagens Kunstmuseer, således at Skagens Kunstmuseer er den fortsættende part og Skagens Museums Venner den ophørende part.

Fusionen træder i kraft den 1. januar 2018.

Skagens Museums Venner opløses som forening i henhold til vedtægterne.

Samtlige aktiver og passiver, der tilhører Skagens Museums Venner, overdrages til Skagens Kunstmuseer.

”Skagens Museums Venner” bevares som navnet på Skagens Kunstmuseers venner.

Skagens Museums Venners historik og støtte til indkøb og lignende igennem årene indarbejdes i Skagens Kunstmuseers grundlag i form af en tilføjelse til museets præambel.

Erling Ruth Dahlers Legat, der hidtil har været administreret af bestyrelsen for Skagens Museums Venner, overdrages til Skagens Kunstmuseer og bibeholdes som særskilt legat i overensstemmelse med legatets fundats.

Vennerne vil som hidtil blive inviteret til arrangementer og ferniseringer på Skagens Kunstmuseer.

Formanden for Skagens Museums Venners bestyrelse Flemming Vogdrup fortsætter i Skagens Kunstmuseers bestyrelse indtil udgangen af 2019.

Skagens Kunstmuseers vedtægter ændres, således at bestemmelsen om, at Skagens Museums Venner udpeger et bestyrelsesmedlem udgår og erstattes af en bestemmelse om, at Skagens Kunstmuseers bestyrelse kan udpege ikke som nu 1 medlem til bestyrelsen, men 2 medlemmer til bestyrelsen.

  • Eventuelt

Skagen, den 5. september 2017.

På bestyrelsens vegne

Flemming Vogdrup
Formand