Referater

2017

Ekstraordinær Generalforsamling 4 . oktober 2017 kl. 19.30 på Skagens Museum

Referat af ekstraordinær generalforsamling 4 . oktober 2017

Ekstraordinær generalforsamling 31. august 2017 i Skagens Museums Venner

Referat af ekstraordinær generalforsamling 31. august 2017 (pdf) 

Ordinær Generalforsamling  i Skagens Museums Venner

Tirsdag den 11 . juli 2017 kl. 19.30 på Skagens Museum

Referatet kan også læses som pdf

REFERAT

Formanden for foreningen, Flemming Vogdrup, bød velkommen i en fyldt Plesner-sal. Herefter var der fællessang – Sten Kaaløs I bølgen blå –  med bestyrelsen i front.

Museumsdirektør Lisette Vind Ebbesen berettede veloplagt om et år, hvor byggeriet var blevet afsluttet og hele kunstmuseet genindviet under HM Dronningens bevågenhed. Ikke færre end 175.000 gik gennem tælleapparatet, hvorefter de kunne nyde syv forskellige og fantastiske udstillinger: Sort, gul, rød i samarbejde med Kystmuseet, Ophængt, Bølle, På Papir, I Bølgen Blå, fotoudstillingen Sort/Hvid og ikke mindst Arven fra Anchers, den første af  mange mulige særudstillinger baseret på, hvad der gemmer sig i kroge og magasiner i Anchers Hus.

Der arbejdes målrettet på at komme til vejs ende med registreringen af alle museumsgenstande, og museets konservator har rigeligt at se til i sit laboratorium. For nylig har publikum kunnet kigge med, da konservatoren arbejdede med et Tuxen-maleri.

Udstillingen Fokus afløste Ophængt, og samtidig rejste et stort antal malerier til Japan, hvor de med succes har været set af 220.000 japanere, og skilderierne er netop blevet flyttet til et andet japansk museum.

Museet markerede 150 året for Marie Krøyers fødsel den 11. juni og 50-året for åbningen af Anchers Hus den 23. juni. Samtidig udkom Inge Mejer Antonsens store bog om kunstnerhjemmet  på Markvej. Udstillingen Ved Bordet blev åbnet i Skiferbygningen og i Plesnersalens sidegemakker blev den fine Björck/Rantzau-udstilling præsenteret den 2. juni.

Senere på året vil man kunne se en udstilling af Axel Lochers teaterstatuetter, og i oktober har Drachmannlegatet  100 års jubilæum, hvilket ikke kommer til at gå stille af.

Museumsdirektøren  sluttede med at varsle en stor Michael Ancher-udstilling  i samarbejde med Den Hirschsprungske Samling i 2018 og takkede Skagens Museums Venner for godt samarbejde og god støtte.

Herefter kunne man gå over til den egentlige generalforsamling.

1. Valg a f dirigent og referent

Til dirigent valgtes advokat Aksel Groth, til referent Hans Nielsen.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen  på alle måder i henhold til vedtægternes § 6 var lovligt

indvarslet, og da det ikke blev modsagt af de tilstedeværende,  gav han ordet til formanden.

2. Bestyrelsens beretning for foreningens virksomhed i d et forløbne år

Flemming Vogdrup fortalte, at foreningen nu har 1.746 ordinære medlemmer, hvilket fortæller, at der fortsat er en svag tilbagegang i medlemstallet.

Venneforeningen har i 2016 støttet museet med 150.000 kr til kataloget til Willumsen-udstillingen.

Endvidere har Dahlers Legat givet et ophold på Klitgaarden til fotokunstneren Jacob Tue Larsen samt 10.000 kr til styrkelse af Drachmannlegatet,  der i 2016 gik til Kristina Stoltz. Også i år vil Drachmannlegatet  blive betænkt.

Formanden takkede museets engagerede medarbejdere for et godt samarbejde samt revisionsfirmaet

BDO, der også i år har foretaget revision af foreningens regnskab uden beregning.

Forsamlingen blev gjort opmærksom på, at man efter generalforsamlingen  kunne handle i butikken og få 20 % på alle varer, og at der ville til slut være pindemadder og drikkevarer i museets have.

Formanden vendte tilbage til det faldende medlemstal og det økonomiske pres, som alle landets kunstmuseer for tiden oplever med reduceret statsstøtte og med en aktuel diskussion om fordelingen af støttemidler museerne imellem. Bestyrelsen har gjort sig mange overvejelser om, hvordan man kunne tilføre foreningen mere dynamik og fremtidssikre Venneforeningen  og dermed støtten til museet. Overvejelserne er blevet vendt ved flere lejligheder med bestyrelsen for Skagens Kunstmuseer, og man er nu blevet enige om følgende forslag:

Skagens Museums Venner fusionerer med Skagens Kunstmuseer på samme måde som Drachmanns Hus og Anchers Hus blev sammenlagt for et par år siden. Det betyder, at Venneforeningen  opløsese og at alle aktiver overføres til Skagens Kunstmuseer. Foreningens navn og historik bevares, og kernen i §2 i foreningens vedtægter, hvor der står Foreningens formål er at støtte Skagens Kunstmuseer, navnlig ved tilvejebringelse af midler, som kan anvendes enten til indkøb af kunstværker, der af foreningen overdrages til museet som gave, eller til supplering af museets midler ved dettes kunstindkøb, konserveringsarbejder,  særudstillinger,  publikationer,  foredrag, koncerter og lignende, indarbejdes i museets grundlag.

Venneforeningens  plads i bestyrelsen bevares foreløbig til udgangen af 2019.

Dahlers Legat opretholdes, men bestyres fremover af bestyrelsen for Skagens Kunstmuseer. Kontingentet fortsætter uændret, og der holdes et årligt arrangement for Vennerne – blot uden en egentlig generalforsamling,  da foreningen som sådan ikke længere eksisterer.

I praksis kommer de nuværende medlemmer ikke til at mærke nogen forskel, da al kommunikation  og kontingentopkrævning  i forvejen foretages af museet.

Forslaget støttes fuldt ud både af bestyrelsen i Skagens Kunstmuseer og i Skagens Museums Venner, og der vil snarest blive udarbejdet en fusionsaftale, som udsendes til medlemmerne,  og som vil danne grundlag for den ekstraordinære generalforsamling , der foreslås afholdt torsdag den 31. august kl. 19.30 på museet. Her vil forslaget om nedlæggelse af foreningen komme til afstemning.

Fra salen spurgte Arne Skovbo, om man havde undersøgt forholdene for så vidt angår støtteforeningers organisation på andre af landets kunstmuseer. Formanden svarede, at den konstruktion, der er fremlagt forslag til, med success er gennemført andre steder, bl.a. på Kunsten i Aalborg, hvor medlemstallet er eksploderet.

Da ingen andre have bemærkninger, blev beretningen taget til efterretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

Kasserer Anette Hauge fremlagde regnskabet, der med en kontingentindbetaling/gavebeløb på 670.330 kr udviste et overskud på 80.209 kr.

Revisionen har ikke gjort anmærkninger til regnskabet, som forsamlingen herefter godkendte.

4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 350 kr, hvilket forsamlingen var enig i.

5. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

6. Valg a f medlemmer til bestyrelsen

På valg til bestyrelsen var Anette Hauge, Alfred Hansen og Hans Nielsen. Alle var villige til genvalg – og det blev de.

7. Valg a f 2 suppleanter til bestyrelsen

Lilan Clemmensen og Kurt Kirkedal Jensen var på valg . Begge blev genvalgt.

8. Valg a f revisor

Som revisor genvalgtes BDO Skagen.

9. Eventuelt

Ingen ønskede ordet under dette punkt, så formanden kunne takke forsamling, dirigent og referent samt reklamere for årets egnsspil, der opføres på Kystmuseet den 4. til 20. august. Stykket hedder Når mørket bliver lyst, er skrevet af Sten Kaalø og instrueret af Venneforeningens næstformand Mads-Peter Neumann. Afslutningsvis underholdt et vendsysselsk nonnekor anført af en enkelt munk forsamlingen inden det hyggelige samvær i museets have.

2016

Referat, ordinær generalforsamling i Skagens Museums Venner
Tirsdag den 26. juli 2016 kl. 19.30 på Skagens Museum

Formanden for foreningen, Flemming Vogdrup, bød velkommen i en fyldt Plesner-sal. Herefter sang bestyrelsen og forsamlingen Sten Kaaløs nye lejlighedssang, der var inspireret af Willumsenudstillingen I bølgen blå. Melodien var “Nu går våren gennem Nyhavn” og for akkompagnementet stod Poul Bendixen. Man sluttede af med et Skagen-hurra.
Museumsdirektør Lisette Vind Ebbesen fortalte om et år, hvor museumsfusionen mellem kunstnerhjemmene og Skagens Museum trådte i kraft. Alt tyder på, at beslutningen om en sammenlægning var den helt rigtige. Øget besøgstal og en sprudlende synergi mærkes på alle fronter. Kombibilletten, der giver adgang til alle matrikeler, har været en stor succes.
Museet lagde ud med udstillingen Samling & Samtid, hvor klassiske skagenmalerier blev konfronteret af nutidens malere. Senere lancerede man en ny visuel identitet og skiftede navn til “Skagens Kunstmuseer”. Museet besluttede at etablere eget konserveringsværksted, som netop nu er blevet færdiggjort og bemandet med konservator Dorthe Aggerholm. Hun har travlt med at gennemgå værker bl.a. fra Anchers Hus, men værkstedet tager også opgaver ind fra private. Der vil lejlighedsvis blive adgang til at følge konserveringsprocessen nærmere for publikum.
I februar måned genåbnede museet i overværelse af dronning Margrethe og kulturminister Bertel Haarder. Senere var der et par festlige dage med åbent hus, hvor mange skagboer benyttede lejligheden til at tage det nye museum nærmere i øjesyn. Udstillinger er kommet i en lind strøm: Ophængt, På Papir, Bindesbølls keramik, Sort, Gul, Rød (i samarbejde med Kystmuseet), fotoudstilling i Saxilds Gaard og endelig sommerudstillingen I Bølgen Blå.
Brøndums Hotel har atter åbnet caféen i Havehuset, og i Anchers Have driver museet selv en lille, velbesøgt og hyggelig café. Der har været godt gang i erhvervsklubben, som er vokset fra 19 til nu 33 medlemmer.
Det myldrer med arrangementer ude og inde, og mange spændende udstillinger er i vente. Til efteråret afløses Willumsen-udstillingen af Arven fra Anchers, hvor man vil vise nogle af de mange værker fra magasinet i Anchers Hus, som museet er kommet besiddelse af ved fusionen. Der bliver nyophængning i Plesnersalen, en udstilling af Axel Lochers teaterstatuetter og sommerudstillingen i 2017 kommer til at hedde Ved bordet. Den laves i samarbejde med Fuglsang Museum. I 2017 er det 150 år siden Danmark og Japan etablerede diplomatisk forbindelse. Dette markeres bla.a. ved en udstilling i Japan, hvortil Skagens Kunstmuseer bidrager. 2017 er også året, hvor Anchers Hus har 50 års jubilæum, hvilket ligeledes vil blive markeret.
Drachmann fylder 170 år den 9. oktober 2016, og derfor vil uddelingen af Drachmannlegatet den dag få en ekstra spand kul. Skagens Kunstmuseer har lanceret en nye hjemmeside, og snart er også webshoppen på plads. Direktøren takkede sit meget engagerede og dedikerede personale samt venneforeningen for støtte i det forgangne år.
Herefter kunne man gå over til den egentlige generalforsamling.

1. Valg af dirigent og referent
Til dirigent valgtes advokat Aksel Groth, til referent Hans Nielsen.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen på alle måder i henhold til vedtægternes § 6 var lovligt indvarslet, og da det ikke blev modsagt af de tilstedeværende, gav han ordet til formanden.

2. Bestyrelsens beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år
Flemming Vogdrup fortalte, at foreningen nu har 1.927 ordinære medlemmer, hvilket er en svag tilbagegang, som muligvis hænger sammen med det langvarige museumsbyggeri. Medlemstallet er atter i stigning, og man har fremdeles en ambition om at nå op på 3.000 medlemmer indenfor den nærmeste fremtid.
Bestyrelsen har drøftet en ændring af foreningens navn, da det nu hedder Skagens Kunstmuseer, men man har besluttet at beholde det navn, man tog ved starten i 1959 – Skagens Museums Venner, i daglig tale Venneforeningen. Formanden pointerede dog, at man også er ven med Anchers Hus og Drachmanns Hus, og medlemmer af foreningen har fri adgang til kunstnerhjemmene præcis som i kunstmuseet.
I årets løb har man støttet kataloget til Samling & Samtid med 100.000 kr, indkøb af En høstpige med 100.000 kr og indkøb af Iris med 84.500 kr.
Der er ikke sket uddelinger fra Dahlers Legat, men man har dog besluttet at give 10.000 kr til styrkelse af Drachmannlegatet.
Formanden nævnte en passant, at katalogerne I bølgen blå og Sort, Gul, Rød på generalforsamlingsaftenen kunne erhverves med 25% rabat.
Formanden mindede om, at man fortsat skal huske at medbringe medlemskortet ved besøg på Skagens Kunstmuseer, og at medlemskabet nu nøje følger kalenderåret. Han repeterede også opdelingen af medlemmernes indbetaling i et egentligt kontingent på 150 kr og en gave på 200 kr., som skal bruges helt efter foreningens vedtægter til forskning og indkøb af værker. Der kan opnås skattefradrag for støttebeløbet. Konstruktionen er godkendt af BDO Revisions skatteeksperter, og giver museet en momsrefusion på ca. 600.000 kr. Formanden takkede medlemmerne for opbakningen i denne sag.
Foreningen har fået en markant placering på museets nye hjemmeside og har samtidig fået sin egen facebookside. Forsamlingen blev opfordret til at følge foreningen på facebook.
Formanden takkede BDO, der har foretaget årets revision uden beregning. Han takkede også varmt museets direktion og samlede medarbejderstab, der alle som én støtter foreningen ihærdigt. Også bestyrelsen fik tak for et godt samarbejde.
Sluttelig varslede Flemming Vogdrup pindemadder, vin og øl i haven samt underholdning af Kystmuseets mandskor Gasterne.
Forsamlingen havde ingen bemærkninger til beretningen, som herefter blev taget til efterretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
I kasserer Anette Hauges fravær fremlagde Flemming Vogdrup regnskabet, der med en kontingentindbetaling på 482.225 kr udviste et overskud på 39.758 kr. Man havde haft ekstraordinær udgift til teltleje ved generalforsamling i 2015, der blev holdt i Anchers have. Revisionen har ikke gjort anmærkninger til regnskabet, som forsamlingen herefter godkendte.

4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket forsamlingen var enig i.

5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg til bestyrelsen var Flemming Vogdrup og Mads-Peter Neumann. Begge var villige til genvalg – og det blev de.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Lilan Clemmensen og Kurt Kirkedal Jensen var på valg. Begge blev genvalgt.

8. Valg af revisor
Som revisor genvalgtes BDO Skagen.

9. Eventuelt
Journalist Claus Jacobsen anbefalede varmt, at man sendte sine børnebørn på museets malerskole. Børnenes glæde og stolthed var ubetalelig!
Formanden takkede forsamling, dirigent og referent, hvorefter medlemmernes stillede sig pænt i kø til lækkerier og forfriskninger.

 

 

 

2015
Referat, ordinær generalforsamling i Skagens Museums Venner. Tirsdag den 7. juli 2015 kl. 19.30 i haven ved Anchers Hus

Formanden for foreningen, Flemming Vogdrup, bød velkommen i et fyldt telt i haven ved Anchers Hus. Han takkede Ranum Teltudlejning samt Poul Bendixen, der havde sørget for lydudstyr. Herefter sang bestyrelsen for på Sten Kaaløs lejlighedssang, der var inspireret af museumsfusionen. Melodien var “Jeg elsker den brogede verden” og musikken blev fremført af Ian Heilmann.
Museumsdirektør Lisette Vind Ebbesen fortalte om det forgangne hyperaktive arbejdsår, hvor man havde slået et slag for den lidt ukendte Skagenkunstner Laurits Tuxen til glæde for 80.000 besøgende på museet. Udstillingen havde efterfølgende lige så stor succes på Fuglsang Museum. Samtidig var det store byggeprojekt blevet skudt i gang. I efteråret tømte man den gamle museumsbygning for alle malerier og andet inventar. Noget kom i magasin, men rigtig mange værker blev vist på museer andre steder i ind- og udland. På trods af nogle bygningsmæssige udfordringer kunne man åbne planmæssigt i den nye museumsbygning den 1. maj med udstillingen “Samling & Samtid”. En flot, ny museumsbutik stod også færdig sammen med pop-up-caféen “Atelieret”. Fusionen med kunstnerhjemmene Anchers Hus og Drachmann Hus faldt på plads i 2014 og gav museet 2 nye besøgsadresser samt en kraftig forøgelse af antal værker, som museets medarbejdere nu har travlt med at registrere. Åbningstiderne i kunstnerhjemmene er blevet udvidet, hvilket straks har givet pote, og caféen i Saxilds Gaard er gået retro.
Skagens Museum har fået ny bestyrelse, hvor nu ikke færre end tre af medlemmerne kommer fra Skagens Museums Venners bestyrelse.
Februar 2016 åbner man også den gamle, totalrenoverede museumsbygning med nyophængning af klassikerne, Bindesbøll-udstilling, værker på papir, arkitektur-udstilling og som den store sommersatsning en omfattende Willumsen-udstilling i samarbejde med Willumsenmuseet på Sjælland og Willumsen-samlingen på Odden.
I øvrigt glæder museets medarbejdere sig til at gå i gang med forskningsprojekter og formidlingsopgaver, som der er blevet endnu flere af som følge af fusionen.
Direktøren sluttede med at takke Venneforeningen for kontant støtte i det forgangne år. Herefter kunne man gå over til den egentlige generalforsamling.

 1. Valg af dirigent og referent
  Til dirigent valgtes advokat Aksel Groth, til referent Hans Nielsen.
  Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen på alle måder i henhold til vedtægternes § 6 var lovligt indvarslet, og da det ikke blev modsagt af de tilstedeværende, gav han ordet til formanden.
 2. Bestyrelsens beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år
  Flemming Vogdrup fortalte, at foreningen nu har 2.013 ordinære medlemmer samt 35 livsvarige. Foreningen har en ambition om at nå op på 3.000 medlemmer indenfor et kort åremål. Foreningen har støttet museet med 203.000 kr til indkøb af Michael Ancher: Maren Brems og Laurits Tuxen: Læsende ung pige samt kontant støtte til Tuxen-udstillingen.
  Dahlers legat havde i 2014 støttet tre kvindelige kunstnere med 14 dages ophold på Klitgaarden. Foreningen havde også bidraget til museets nye kortlæser og tilhørende edb-program. Han mindede om, at man altid skal medbringe sit medlemskort ved besøg på museet, og at kortet nu giver gratis
  adgang også til de to kunstnerhjem.
  Den på sidste generalforsamling meget omdiskuterede gaveerklæring har mistet sin gyldighed efter en lovændring. I stedet opfordrer foreningen medlemmer og andet godtfolk til at indbetale mellem 200 og 14.800 kr som ekstraordinær støtte til museet. Beløbet kan fratrækkes på selvangivelsen. Alle
  fremmødte havde fået udleveret en gaveerklæring, som også ligger på museets hjemmeside.
  BDO Scanrevision har givet den populære meddelelse, at de fremover vil foretage revision af foreningens regnskaber uden beregning.
  Museets hjemmeside er under grundig bearbejdning, og her vil Skagens Museums Venner snart få en kraftigere profilering.
  Et restoplag af plakaten med Michael Anchers litografi “To venner” ville efter generalforsamlingne blive fremlagt til fri afbenyttelse.
  Formanden varslede, at “Atelieret” ville stå klar i haven med drikkevarer og pindemadder.
  Underholdningen ville denne gang bestå i, at der var adgang til Anchers Hus og Saxilds Gaard for deltagere i generalforsamlingen.
  Til slut takkede formanden varmt den samlede medarbejderstab på museet for munter og entusiastisk assistance på alle leder og kanter.
  Blandt medlemmerne ønskede fr. Johansen at få oplyst navnene på de tre legatmodtagere. Formanden kunne fortælle, at det drejede sig om Maja Ingerslev, Birgit Lundgaard og Benedicte Klitmose.
  Forsamlingen havde ingen yderligere bemærkninger til beretningen, som herefter blev taget til efterretning.
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
  I kasserer Anette Hauges fravær fremlagde Flemming Vogdrup regnskabet, der med en kontingentindbetaling på 394.650 kr udviste et overskud på 69.516 kr.
  Revisionen har ikke haft anmærkninger til regnskabet, som forsamlingen herefter godkendte.
 4. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslog en forhøjelse af kontingentet fra 250 til 350 kr årligt i lyset af museumsudvidelsen og den frie adgang til de to kunstnerhjem.
  Dirigenten lod forsamlingen tilkendegive sin holdning ved håndsoprækning. Et mindretal gik ind for at bevare det nuværende kontingent, medens et overvældende flertal gik ind for bestyrelsens forslag, som herfter blev vedtaget.
 5. Indkomne forslag
  Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  På valg til bestyrelsen var Anette Hauge, Alfred Hansen og Hans Nielsen. Alle var villige til genvalg – og det blev de.
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  Lilan Clemmensen og Kurt Kirkedal Jensen var på valg. Begge blev genvalgt.
 8. Valg af revisor
  Som revisor genvalgtes BDO Scanrevision Skagen.
 9. Eventuelt
  Ingen ønskede ordet, så formanden takkede forsamling, dirigent og referent, medens regnen trommede på teltdugen, hvorefter alle kunne stille sig i kø ved udskænkningsstedet.